Regulamin warunków udzielenia gwarancji na sprzedawany towar.
§ Definicje
1. Klient - osoba fizyczna, zdolna zawierać wiążące umowy lub osoba prawna, badź inny podmiot zdolny do zawierania umów.
2. Sprzedawca - firma Media Komis Piotr Wałowicz z siedzibą przy ul. Hubskiej 20 we Wrocławiu 50-471 o numerze NIP 6152021436 zwana dalej: Media Komis
3. Towar - wszystkie artykuły dostępne w sklepie www.mediakomis.pl

§ Ogólne warunki gwarancji

1. Sprzęty objęte są gwarancją na 365  lub 730 dni od daty zakupu.
2. Niezgodności towaru z zawartą z Klientem umową w tym wady wynikające z niedopatrzenia przez Sprzedawcę, ujawnione w okresie objętym gwarancją będą usuwane nieodpłatnie w terminie do 14 dni roboczych.
3. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas trwania naprawy, liczony od dnia dostarczenia sprzętu do naprawy.
4. Jeżeli podczas wezwania w okresie gwarancji firma Media Komis przyjedzie do Klienta, a na miejscu okaże się, że zakupiony przedmiot jest sprawny lub jego uszkodzenie jest natury mechanicznej (urwana klapa, wyłamane okno ,urwany krzyżak na bębnie (co spowodować może tylko przeładowanie dopuszczalnej masy wsadu itp.) i zostało spowodowane przez niewłaściwą eksploatację lub nieprawidłowe podłączenie sprzętu przez nabywcę, firma MEDIA KOMIS Piotr Wałowicz wezwie klienta do zapłaty 50zł w związku z bezpodstawnym wezwaniem.
5. Klienta ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia odebrania towaru.
6. Jeżeli podczas okresu gwarancyjnego zostaną uszkodzone plomby lub osoby trzecie będą ingerowały w układy mechaniczne i elektroniczne zakupionego przedmiotu jest to powodem do nieuznania gwarancji.
7. Zgłoszenie usterki przedmiotu należy złożyć drogą elektroniczną na adres email: reklamacja@mediakomis.pl
8. Wszelkie prace serwisowe nad sprzętem uszkodzonym, wadliwym (zgłoszonym na reklamację) są prowadzone przez serwis firmy Media Komis w siedzibie przy ul. Hubskiej 20 ( nie w domu klienta). Sprzęty znajdujące się poza granicami miasta Wrocław muszą zostać sprowadzone przez kupującego na koszt kupującego do serwisu znajdującego się na ul. Hubskiej 20, 50-502 Wrocław; jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść kupującego wówczas koszta transportu zostają zwrócone (ZWROT KOSZTÓW ZA TRANSPORT DOTYCZY TYLKO SPRZĘTÓW WYSŁANYCH)

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883, tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) podlegają ochronie na zasadach i w granicach określonych w tej ustawie oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ).

2. Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w dwóch bazach danych znajdujących się w siedzibie sprzedawcy: (baza lokalna, na potrzeby rejestrowania przebiegu realizacji zamówień, baza lokalna, na potrzeby sprawozdawczości finansowej) oraz w bazie przechowywanej w firmie hostingowej, w celu realizacji usługi sklepu internetowego (home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431335, REGON 811158242, NIP 8522103252)

3. Podmiot rejestrujący konto oraz zarejestrowany Użytkownik wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z całym procesem realizacji usługi przez sprzedawcę, w tym w celach rozliczeniowych i windykacyjnych.

4. Użytkownik wyraża zgodę na bezterminowe (także po wykonaniu umowy i likwidacji konta) przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z badaniem rynku oraz zachowań i preferencji klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez sprzedawcę oraz w celach marketingowych.

5. Użytkownik (także były) ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, zmiany. Może też żądać zaprzestania ich przetwarzania w całości lub w części. Nie uchybia to obowiązkowi podawania przez Użytkownika kompletnych i prawdziwych danych osobowych.

6. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zażądanie usunięcia danych wymaganych do prawidłowego zrealizowania sprzedaży i usługi przez sprzedawcę skutkuje zamknięciem konta Użytkownika.

7. Sprzedawca oraz Użytkownik oświadczają, że są świadomi faktu, iż technologia transmisji danych wykorzystywana w sieci Internet nie zapewnia w pełni bezpieczeństwa przesyłanych i zamieszczany tam informacji, w tym danych osobowych.

8. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usług niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), sprzedawca może przetwarzać dane osobowe klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

Formularz zapytania

 • logo ceefd042b66745ebba112021ec154e80.jpg
 • logo 6e64804047174c6bb7bab817193b37c4.jpg
 • logo 3fdcae4eccf44a2b902d9b26f0879b8a.jpg
 • logo cbfd1bfa80114a67b76045b34db548b7.jpg
 • logo 22fd2d11acb94840b7628d1b0a0a923a.jpg
 • logo c89e6e2ff2fc4a6592cf83b928140916.jpg
 • logo 59e5e50e78534649a30bf81f0335c90a.jpg
 • logo 2e0e1e5103e043d3b0bed8767bbdfab1.jpg
 • logo d0c91469874f4e669cc8d62303218f24.jpg
 • logo de0026a001cc482688ea36b41df68511.jpg
 • logo 807412fd6169487abdc0655c1dc3e876.jpg
 • logo e974cbd52727471fac837347aa2b3671.jpg
 • logo 2eedf30bb6874161958ccdc88b84cbfa.jpg
 • logo 826193384685410a95639e4ac19aa546.jpg
 • logo 03fba7621fca407fbb5dc1c7d46b30ca.jpg